پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره جمعداری اموال
اداره جمعداری اموال
((اداره اموال))

رئیس اداره:آقای ابراهیم میر پور

اداره اموال و انبارها

1-تهيه برچسب اموال جهت ادارات و معاونتها

2-كنترل و تائيد فاكتورهاي ارسالي و صدور بر چسب هاي اموال

3-ثبت اطلاعات اموال رسيده و فرستاده و اسناد انتقال قطعي در رايانه

4-اخذ صورتحسابهاي اموال رسيده و فرستاده از واحدهاي تحت پوشش و كنترل و ارسال آن به اداره كل اموال دولتي و پيگيري اعلام وصول آنها

5-كنترل تحويل و تحول امناي اموال و پيگيري كسورات اموال امناي اموال قبلي و فعلي

6-بازرسي و كنترل عملكرد امناي اموال تحت پوشش

7-پيگيري پرونده هاي كميسيون ماده 31

8-انبار گرداني پايان سال

9-كنترل و انتقال موجودي انبار به سال بعد

10-ثبت و نگهداري حواله و رسيدهاي انبار و پيگيري اعلام وصول حواله هاي صادره از اداره كل منابع طبيعي استانها

11-ثبت و نگهداري اسناد مالكيت منقول و غير منقول

12-كنترل نامه ها ي درخواستي اسناد مالكيت منقول جهت انتقال قطعي و يا تحويل اماني و پيگيري اعلام وصول اسناد تحويل قطعي به استانها

13-كنترل و تائيد ليست خودروهاي واحدهاي تحت پوشش جهت هزينه سوخت بيمه و....

14-كنترل ليست كميسيون ماده 2 خودروهاي ارسالي

15-اسكن اسناد مالكيت غير منقول

16-تهيه جزوه مكاتبات اموال

17-برگزاري كلاس امناي اموال و تهيه بخشنامه هاي مربوط به اموال .

18-برگزاري سمينار و گردهمائي هاي عاملين مسئول امورمالي ومديران امورمالي سازمانهاي تابعه و وابسته .

چاپ | ارسال به ديگران  |