پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صفحه معاونت هزینه ای
صفحه معاونت هزینه ای
((معاون اعتبارات هزینه ای))
معاون اعتبارات هزینه ای :آقای حسین دماوندی
 
وظايف معاون اعتبارات هزينه اي

1-تشريك مساعي با مدير كل امور مالي در خصوص اعتبارات هزينه اي

2-ايجاد هماهنگي بين ادارات

3-نظارت وكنترل سيستم هاي مالي

4-تجزيه و تحليل اطلاعات مالي

5-نظارت بر عملكرد و اجراي وظايف محوله به ادارات دريافت و پرداخت ، رسيدگي به اسناد ، تنظيم حسابها و اعتبارات .حقوق و دستمزد و بازنشستگان

6-كنترل و تائيد اسناد حسابداري صادره

7-نظارت برتهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد ماهيانه و نهائي بخش اعتبارات هزينه اي 

8-ارجاع درخواست ها و مكاتبات به ادارات و تائيد نامه هاي صادره

9-ساير موارد ارجاعي توسط مدير كل امور مالي .

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |